Spoštovani,

v skladu s 20. členom statuta društva sklicujem redni Občni zbor z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles

- Delovno predsedstvo

- Verifikacijska komisija

- Overovatelja zapisnika

- Zapisnikar

3. Potrditev IPI in BS za leto 2018

4. Prenos pooblastil za upravljanje z nepremičnim premoženjem na družbo Trnovček

5. Pobude in predlogi

Datum izvedbe občnega zbora je četrtek 30.05.2019 z začetkom ob 15:00 v prostorih društva na Ziherlova 44 v Ljubljani.

S športnimi pozdravi,
Janez Ovsenik l.r.

NA VRH