v četrtek 14.06.2018 ob 14:00 sklicujem občni zbor društva z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika skupščine 24.01.2018
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
3. Potrditev Bilance stanja in Izkaza uspeha za leto 2017
4. Letni delovni načrt 2018
5. Uskladitev Temeljnega akta društva na zahtevo UE Ljubjana
6. Vprašanja in predlogi

V pričakovanju zanesljive udeležbe vas lepo pozdravljam,

Janez Ovsenik

NA VRH