REDNI LETNI OBČNI ZBOR ŠD TRNOVO

Športno društvo Trnovo je imelo v četrtek, 26. 5. 2022 ob 12.30 uri redni letni Občni zbor. Na dnevnem redu je bilo finančno poročilo društva (potrditev Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida za leto 2021), ki je bilo potrjeno.

Predsednik Strokovnega sveta društva Gregor Pečovnik je Občnemu zboru predstavil Letni delovni načrt za sezono 2022/23 (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023), ki je tudi bil sprejet.

Dodatna točka na Občnem zboru je bila ustanovitev služnostne poti za družbo Trnovski projekt d.o.o. (lastnik parcele št. 86/4 k.o. Trnovsko predmestje). Obravnavan in soglasno je bil sprejet tudi sklep o podelitvi odplačne služnostni poti družbi Trnovski projekt d.o.o.

V času delovanja Občnega zbora je predsedujoči Občnega zbora, ugotovil ponareditev glasovalnega kartončka s pripisom števila neobstoječih in neverificiranih pooblastil s strani članice društva. Zaradi uporabe kartončka z neverificiranimi pooblastili (99 pooblastil) je predsedujoči članico opozoril, da uporablja nevereficirana pooblastila in jo pozval k predložitvi teh pooblastil. Ker pooblastil ni imela, je članici prepovedal nadaljnje glasovanje in zahteval, da se umakne z Občnega zbora.

NA VRH